Urwaruka rw’abarundi ruhamagarirwa gukerebuka

Uburundi buramze imyaka 5 bwinjiye mu muryango w’ibihugu bigize Afrika y’ubuseruko, ariko urwaruka rw’abarundi ntirurijukira uwo muryango.Umwe mu rwaruka arabwira abandi ico bokora. – Vyanditswe na Vyizigiro Jimi Erevisi

Bigirimana Dezire, umurundi yahora aserukiira urwaruka rwose rwo muri Afrika y’ubuseruko, aratwiganira ingene yamenye uwo muryango: «Mpejeje kaminuza y’Uburundi mu gisata c’icongereza hamwe n’igisata c’amategeko kuri kaminuza y’umuco, naramenye yuko hari ishure riri muri Tanzaniya. Iryo shure uryizeko, urihirwa n’umuryango wa Afrika y’ubuseruko.»

Ashitse muri iryo shure ari umurundi wenyene, ahamaze amezi 6 yarabonye yuko urwaruka rw’abarundi co kimwe n’urwo mu bindi bihugu bigize umuryango: «  Naciye ndondera umubonano ku munyamabanga mukuru w’ishirahamwe rya Afrika y’ubuseruko, Sezibera Rishari. Yaranyakiriye hanyuma ndamwereka yuko ivyo ndiko ndiga bidashoboka kuko urwaruka rushika ibice 53 vy’abanyagihugu bose bo muri uyu muryango rutazi ico ari co kandi ata n’ikibanza rufise. Naciye ndamubwira yuko ivyo bakora vyose urwaruka rutagishijwe inama ataco biheza ngo bitumarire. Yaciye abitahura aca anshinga amabanga yo gutanguza igisata kijejwe urwaruka gusa.»

Ntiyaciye avyigungana kuko yaciye asaba yuko habaho ihiganwa ry’urundi rwaruka rwo mu bihugu vyose kugira batore aba mbare baze kugira ibiro i Arusha. Amahiganwa aheze ni we yabaye uwa mbere aca arongora iryo shirahamwe. Mu misi ya mbere ntiyorohewe: «Amareta yose agize umuryango wa Afrika y’ubuseruko yaranse kunyemera kuko ntari narungitswe n’inzego za poritike. Umunyamabanga mukuru yabanje kubandikira abamenyesha yuko nagiyeho habaye ihiganwa kandi ko abaserukira ibihugu vyabo banyemera.»

Imigambi yaranguye ni iyihe ?

Bigirimana Dezire ati:  «Imigambi nyamukuru yatumye nipfuza gusaba ishirwaho ry’ico gisata ni uko nashaka yuko urwaruka ruri muri uyu muryango rumenya ibijanye na wo vyose.» Amenyesha ko ibikorwa nyamukuru yakoranye n’abagenziwe vyari bishimikiye ku kwigisha igituma umuryango wavutse, ibijanye n’isoko rusangi, ibijanye n’ukugira ifaranga rimwe adasize inyuma ukwiyunga kw’ibihugu 5 bikaba igihugu kimwe muri kazoza.
Aremeza yuko yamenyekanishije uwo muryango mu bihugu vyose kandi ubu uwamusubiriye ni umurundi yitwa Nduwayezu Ive, yiga kuri kaminuza y’ubuvuzi INSP, icegera ciwe akaba ari umurundi yitwa Nganinka Joziyane yiga muri kaminuza y’Uburundi.

Muri uyo muryango hoba harimwo uturusho ku rwaruka ?

Bigirimana ati uturusho ni twinshi: “Akanyoni katagurutse ntikamenya iyo bweze. Udatembereye ntumenya agahita. Kukaba nkako ubu impapuro ziri ku mupaka zaragabanijwe. Abarundi barashobora gutembera mu bihugu bigize uyu muryango bakaraba aho bashobora kuronka akazi canke bashobora gukorera urudandazwa .”

Amenyeshakandi ko abarundi babwirizwa kwiga ururimi rw’icongereza kugira bashobore guhiganwa n’abandi vyoroshe cane: “ Ndababazwa n’urwaruka rw’abarundi rutigera rukurako umunwa ruje mu manama. N’abitwa ngo barize ntibazi kurondera amakuru ajanye n’umuryango wacu ku buhinga ngurukanabumenyi. Abandi bo muri ibi bindi bihugu ni bo bonyene bamaze kwerevuka.”
Avuga yuko abarundi duhiriwe kubona tuvuga igiswahiri n’igifaransa, n’icongereza kikaba kiriko kirigishwa. Arangiza asaba reta y’Uburundi gushiramwo ugushaka kugirango imenyekanishe uturusho tw’uwo muryango ku banyagihugu bayo na cane cane urwaruka.

Amasezerano y'abayagira kur'urubuga ngurukanabumenyi rwa IWACU

Ivyiyumviro n'ibivugirwa hano ntibitegerezwa kurenga amategeko y'umubano mwiza. Mu bibujijwe kwandikira hano, harimwo amajambo y'amacakubiri afatiye ku bwoko, ibitsina, ukwemera kujanye n'idini, gutyozanya canke gutukana, amajambo ahamagarira gucanamwo, canke aza atanga amakuru ajanye n'ubuzima bwihereranye bwa muntu. Ikibujijwe kandi ni ugukoresha amasanamu canke ivyandikwa vy'abandi udatomoye isoko yavyo.
Iwacu ntizotiriganya mu gufuta icanditswe cose coza kirenga kuri ano masezerano, canke ivyanditswe bisubiwemwo, bitanzwe bitajanye n'inkuru vyandikiweko, bihayagiza ibidandazwa canke bidashingiye ku kwubahana hagati y'abahurira hano. Icanyuma : intererano izogirwa mu ndome nkuru izofutwa vuba.

Kwongerako iciyumviro

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *