Ukumenyekanisha ibikorwa vya Afrika y’ubuseruko: Urwanda ni akarorero muri Afrika y’ubuseruko

Kuri uyu w’Imana itariki 10 Munyonyo 2013, urunani rw’amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya poritike mu gihugu kibanyi c’Urwanda, rwashize ahabona igitabu cerekana ingene bashoboye kumenyekanisha ku banyagihugu, ibikorwa vy’umuryango wa Afrika y’ubuseruko – Vyanditswe na Vyizigiro Jimi Erevisi

Kabahizi Purudansi aserukira amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya poritike mu Rwanda : « Twashize amategeko n’ibikorwa vy’umuryango wa Afrika y’ubuseruko mu kinyarwanda kugira bose babitahure. » ©Iwacu

Kabahizi Purudansi aserukira amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya poritike mu Rwanda : « Twashize amategeko n’ibikorwa vy’umuryango wa Afrika y’ubuseruko mu kinyarwanda kugira bose babitahure. » ©Iwacu

Amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya poritike yo mu muryango wa Afrika y’ubuseruko, ahurikiye mu runani EACSOF (East African Civil Society Organisation Forum), kugira ashobore gukurikirana n’ukumenyekanisha ibikorwa vy’uwo muryango ku banyagihugu bato bato. Urwanda ni akarorero k’Uburundi mu kumenyekanisha ibikorwa vy’umuryango abanyagihugu bose, kandi bigatuma baharonkera inyungu nyishi.
Ku bwa Kabahizi Purudansi, yaserukiye urunani  rw’amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya poritike mu gihugu c’Urwanda, mu birori vyo gushira ahabona igitabu c’ivyaranguwe avuga ati:  « Ibikorwa nyamukuru vyatumye umuryango wa Afrika y’ubuseruko umenyekana cane ku banyagihugu bo mu Rwanda ari inama nyinshi zo kuwubasigurira zatunganijwe, ugushira mu rurimi rw’ikinyarwanda amategeko n’ibindi bikorwa vy’umuryango, ugutegura abashobora gushikira abanyagihugu mu gihugu cose kugira babasigurire akamaro igihugu n’abanyagihugu bagira iyo bitayeho kumenya n’ugukurikirana ibikorwa vy’umuryango.»

Uburundi bugeze ku ntambwe iyihe ?

Ku ruhande rw’amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya poritike mu Burundi, bamenyesha ko ivyakozwe n’ayo mashirahamwe yo mu Rwanda bikwiye kubera akarorero ibindi bihugu bigize umuryango wa Afrika y’ubuseruko.
Ku bwa Nshimirimana Vitari, arongoye urunani rw’amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya poritike mu Burundi FORSC, urunani rusanzwe ruri muri EACSOF ihuza amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya poritike mu karere ka Afrika y’ubuseruko, aremeza yuko ibikorwa bitari bike vy’umuryango wa Afrika y’ubuseruko bidashirwa ahabona nk’uko umengo vyega abakuru b’ivyo bihugu. Ati ntivyega gusa abafata ingingo, kuko n’igihe umuryango wasambuka 1977 harimwo imvo y’uko amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya poritike yari yakumiriwe, ibikorwa ntibimenyekane muri bene umuryango kandi n’ibihugu birigize vyari bikiri bike. Amenyesha na bo ko bisunze akarorero k’igihugu c’Urwanda bagiye gukora batiziganya mu kumenyekanisha ibikorwa vy’umuryango wa Afrika y’ubuseruko abanyagihugu bose gushika ku gatumba.

Hagiye gukorwa iki ?

Nshimirimana Vitari : « Tuzoshobora gufasha gutorera umuti ingorane zihanze ishirahamwe rya Afrika y’ubuseruko.»

Nshimirimana Vitari : « Tuzoshobora gufasha gutorera umuti ingorane zihanze ishirahamwe rya Afrika y’ubuseruko.»

Umukuru w’urwo runani amenyesheje ko bagiye kuza barakorera hamwe kugira abanyagihugu bose bamenye, kandi bakurikirane inyungu zabo muri uwo muryango. Umwe mu bari bitavye iyo nama kandi akaba aserukira ishirahamwe COSOME, rimwe mu yadaharanira ivyicaro vya poritike mu Burundi, Nkurunziza Kirisina ati: «Na Reta yari ikwiye gufasha amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya poritike mu kwigisha abanyagihugu kandi ikongera igashiraho amategeko ayorohereza gukora.»
Nk’uko Nshimirimana Vitari arongoye urwo runani yabandanije abisigura, ayo mashirahamwe akoreye hamwe muri urwo runani bashinze, azoshobora n’ukwigira hamwe ikibazo c’ibihugu (Uburundi na Tanzaniya) bisa n’uko bikumirwa mu bikorwa vy’uwo muryango.

Twihweze

Ishirahamwe rigizwe n’ibihugu vya Afrika y’ubuseruko rigizwe n’abanyagihugu benshi bataramenya imigabo n’imigambi yaryo. Akarorero ni ururimbo ruhayagiza uwo muryango gushika ubu ruzwi n’abantu bake cane ndetse no mu manama y’iryo shirahamwe barinda kurusoma aho rwanditse. Biraboneka neza yuko intambwe ikiri ndende mu bijanye n’ukumenyekanisha ivy’uwo muryango.

Amasezerano y'abayagira kur'urubuga ngurukanabumenyi rwa IWACU

Ivyiyumviro n'ibivugirwa hano ntibitegerezwa kurenga amategeko y'umubano mwiza. Mu bibujijwe kwandikira hano, harimwo amajambo y'amacakubiri afatiye ku bwoko, ibitsina, ukwemera kujanye n'idini, gutyozanya canke gutukana, amajambo ahamagarira gucanamwo, canke aza atanga amakuru ajanye n'ubuzima bwihereranye bwa muntu. Ikibujijwe kandi ni ugukoresha amasanamu canke ivyandikwa vy'abandi udatomoye isoko yavyo.
Iwacu ntizotiriganya mu gufuta icanditswe cose coza kirenga kuri ano masezerano, canke ivyanditswe bisubiwemwo, bitanzwe bitajanye n'inkuru vyandikiweko, bihayagiza ibidandazwa canke bidashingiye ku kwubahana hagati y'abahurira hano. Icanyuma : intererano izogirwa mu ndome nkuru izofutwa vuba.

Kwongerako iciyumviro

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *