Ubuvuzi butera buja imbere

Kenshi abaganga barandikira imiti abarwayi bataravye imyaka yabo kandi birashobora kugira ingaruka mbi. Ishirahamwe ry’abaganga rirahamagarira abaganga gukarisha ubwenge mu ntumbero yo kwandikira abarwayi imiti yukuri. – Vyanditswe na Uwimana Diyana

Dr Gordien

Muganga Ngendakuriyo Gorodiyano : « Ubuvuzi buguma butera imbere cane ni co gituma abaganga babwirizwa kuguma bakarisha ubwenge. » ©Iwacu

Ibiherutse gushika mu bitaro bibiri vy’abigenga biragaragaza ko ivyo kwandikira imiti abarwayi bikeneye kujana n’igihe. Abakenyezi babiri bahuriye kuri ivyo bitaro bafise ingorane zimwe. Umwe muri bo twasanze mu cumba kimwe c’ivyo bitaro yaratwiganiye: «Umwana wanje yari arwaye ugutwi. Umuganga w’abana aca anyandikira umuti witwa « Augmentin » nari nzi ko ugiye gufasha umwana wanje ariko ndawukoresheje umwana yaciye aremba cane.»
Yarongeye aramenyesha yuko uwo mwana ahejeje gufata uwo muti yaciye atangura kuyorwa, gucibwamwo hamwe n’uguhurirwa umubiri wose. Sinzi ingene yaravye ivyanditse kuri wa muti aca asanga uwo muti wagenewe abana bafise amezi 30 mu gihe umuhungu wiwe yari afise amezi 14 gusa.
M.E ni uwundi mukenyezi yahuye n’izo ngorane nyene: « Umwana wanje yari arwaye hanyuma muganga amwandikira umuti witwa «Vantolin ». Kuva ubwo umwana aca atangura kumera nabi cane gusumba nuko yari ameze ubwa mbere. Ngize gutya nca nsoma kuri uwo muti ko ugenewe guhabwa umwana afise imyaka 2 mu gihe agakobwa kanje kari kamaze ukwezi kumwe gusa kavutse.»
Muganga Nijimbere Meriya, yanonosoye ubuvuzi bw’indwara z’abana, avuga yuko hari imiti y’indwara z’abana itaba yanditseko imyaka yabo. Arabiha insiguro: «Imyaka iba yanditse ku dupapuro twerekana ingene iyo miti ikoreshwa, iba yavuye mu gitigiri cavuye mu bushakashatsi. Mu buvuzi bwacu, dukoresha iyo miti ku bana twisunze ivyanditse kuri utwo dukaratasi. Ico twebwe dupima gusa ni ibiro vy’umwana. Iyo umuti utamufashije duca twihutira ningoga kumuhindurira.»

Umuganga wese abwirizwa gukarisha ubwenge

Muganga Ngendakuriyo Gorodiyano aserukira ishirahamwe ry’abaganga mu Burundi, amenyesha yuko imbere yuko umuganga yandikira umuti umurwayi, abwirizwa kuba yaravye neza imyaka yiwe hamwe n’uburemere afise. Ngendakuriyo ati: «Gusuzuma biba ku ngero zibiri. Umuganga hamwe n’uwutanga imiti babwirizwaz gukorana neza kugira bavure neza umurwayi. Kirazira kikaziririzwa kwandikira umurwayi imiti utaravye imyaka yiwe.»
Abandanya agira ati: «Iyo umuganga azazaniwe ku muti agomba guha umurwayi aja kubaza bagenziwe hama akongera agakarisha ubwenge. Ubuvuzi butera imbere ku musi ku musi ni co gituma umuganga wese abwirizwa kujana n’ibihe akaguma akarisha ubwenge. Hari ubushakashatsi buguma bukorwa, amanama nkarishabwenge yagenewe abaganga ni menshi. Abaganga babwirizwa kuguma basoma ibitabo kugira banagure ubwenge bwabo, bakongera bakagira n’ingendo bagahura n’abagenzi babo kugira bahanahane ubumenyi n’ubuhinga.»

Amasezerano y'abayagira kur'urubuga ngurukanabumenyi rwa IWACU

Ivyiyumviro n'ibivugirwa hano ntibitegerezwa kurenga amategeko y'umubano mwiza. Mu bibujijwe kwandikira hano, harimwo amajambo y'amacakubiri afatiye ku bwoko, ibitsina, ukwemera kujanye n'idini, gutyozanya canke gutukana, amajambo ahamagarira gucanamwo, canke aza atanga amakuru ajanye n'ubuzima bwihereranye bwa muntu. Ikibujijwe kandi ni ugukoresha amasanamu canke ivyandikwa vy'abandi udatomoye isoko yavyo.
Iwacu ntizotiriganya mu gufuta icanditswe cose coza kirenga kuri ano masezerano, canke ivyanditswe bisubiwemwo, bitanzwe bitajanye n'inkuru vyandikiweko, bihayagiza ibidandazwa canke bidashingiye ku kwubahana hagati y'abahurira hano. Icanyuma : intererano izogirwa mu ndome nkuru izofutwa vuba.

Kwongerako iciyumviro

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *