Ubushikiranganji buraba ibidukikije burashima ivyaranguwe mu mwaka uheze

Ubuskikiranganji bw’ibidukikije bwiyemeje gushira mu ngiro imigambi bwateguye muri uno mwaka. Burashima ivyaranguwe ku mwaka urangiye. – Vyanditswe na Bayaga Manyusi

Jean-Claude Nduwayo

Umushikiranganji Nduwayo Yohani Korode: «Ingingo zigiye gufatwa.» ©Iwacu

Muri uyu mwaka twaraye turangije, umushikiranganji w’amazi, ibidukikije, amatongo no gutunganya ibisagara, yemeza ko ubwo bushikiranganji arongoye bwatunganije ibibanza vyo kubamwo bingana 12437 mu mihingo 24 y’igihugu. Ivyo yabishikirije ku wa 3 Nzero mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru. Yemeza ko ikigega kijejwe gutanga ingurane z’uburaro cazitanze ku banywanyi 1223, izo zigaharurwa mu faranga y’amarundi angana n’15.595.704.990. Ati ibibanza vyo kwubakamwo ibigwati 1321 vyaratunganijwe mu ntara zitandukanye. Nduwayo Yohani Korode amenyesha ko mu ntumbero yo gukingira isi inkukura be no guhangana n’ihindagurika ry’ibihe, hatewe imivyaro y’ibiti ingana 3.550.000 mu mahegitara 2000 ari mu ntara za Bururi, Rutana na Karusi, batako baca utubarabara dushika mu ndimo.

Ikigega ca reta carahabombokeye

Umushikiranganji Nduwayo yamenyesheje ko amafaranga angana 679.254.763 yinjiye mu kigega ca reta, bivuye mu kwubahiriza amashamba hamwe n’ibindi bikoresho biva mu kuzimu nk’amabuye hamwe n’urucekeri rwo kwubaka. Avuga kandi yuko hashizweho uburyo burashe bwo guhanahana ibiharuro vy’ukuntu ibihe bihindagurika ku musi ku musi mu mihingo igera kuri 21 y’igihugu. Ikindi ubwo bushikiranganji butasize inyuma ni ugukorana n’ibimenyeshamakuru mu gusigurira abanyagihugu inyifato n’amategeko bijanye no kubungabunga ibidukikije.

Igisata c’amatongo cifashe gute?

Umushikiranganji Nduwayo aremeza yuko hari amatongo yashubijwe mu minwe ya reta. Muri ayo, ayafise uburinganire bw’amahegitara 51 ari muri komine Ndava yo mu ntara ya Mwaro, ayo ngo yari yihagiwe n’abanyagihugu. Ayafise uburinganire bw’amahegitara 6.392 ngo yatororokanijwe mu ntara ya Ngozi mu makomine nka yose ayigize. Avuga ko kwubahiriza ibidukikije bitibagiwe kuko hatunganijwe hongera harigwa ivyigwa bijanye n’ico gikorwa, bikaba vyabaye ku mashirahamwe atandukanye hamwe n’inyubako zaba iza reta canke abikorera utwabo, aho hizwe ivyigwa 140, muri vyo 96 bikemezwa. Ku vyerekeye isuku, avuga yuko hatowe ibibanza bigera kuri 13 mu gihugu cose, kugirango bize bisukwemwo imyavu mu ntumbero yo kwubahiriza isuku mu gihugu. Muri ivyo bibanza ngo hazobera ibikorwa vyo guhingura ibindi bikoresho vya nkenerwa.

Ingingo zigiye gufatwa

Ku bijanye n’abantu bihaye amatongo mw’ishamba cimeza rya Rukoko, ahakuwe abanyagihugu bajanywe muri komine ya Gihanga, uwo mushikiranganji yavuze ko atavyo bari bazi ariko ko bagiye kubikorerako. Ngo ingingo zishoboka zose zizofatwa kugira iryo shamba rigume rikingiwe. Yaboneyeho no kwibutsa ko itegeko rigenga amatongo ari ryo rivuga uwurekuriwe gutanga itongo bivanye n’uburinganire bwaryo.
Ku makenga yuko itegeko rigiye kugenga umurwi w’igihugu utatura amatati y’amatongo n’ayandi matungo Cntb rizohava ridakorana neza n’ubushikiranganji arongoye, uwo aburamutswa yishuye yuko hamwe hose hafise ingene hakora, haba muri Cntb canke muri ubwo bushikiranganji arongoye. Kuri we ngo nta ngorane bazokorana neza. Uwo mushikiranganji akavuga rero yuko uno mwaka bazosozera ibikorwa bitari bwahere bongere bashire mu ngiro imigambi bateguriye uyu mwaka.

Amasezerano y'abayagira kur'urubuga ngurukanabumenyi rwa IWACU

Ivyiyumviro n'ibivugirwa hano ntibitegerezwa kurenga amategeko y'umubano mwiza. Mu bibujijwe kwandikira hano, harimwo amajambo y'amacakubiri afatiye ku bwoko, ibitsina, ukwemera kujanye n'idini, gutyozanya canke gutukana, amajambo ahamagarira gucanamwo, canke aza atanga amakuru ajanye n'ubuzima bwihereranye bwa muntu. Ikibujijwe kandi ni ugukoresha amasanamu canke ivyandikwa vy'abandi udatomoye isoko yavyo.
Iwacu ntizotiriganya mu gufuta icanditswe cose coza kirenga kuri ano masezerano, canke ivyanditswe bisubiwemwo, bitanzwe bitajanye n'inkuru vyandikiweko, bihayagiza ibidandazwa canke bidashingiye ku kwubahana hagati y'abahurira hano. Icanyuma : intererano izogirwa mu ndome nkuru izofutwa vuba.

Kwongerako iciyumviro

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *