Inzara yo mu mwaka w’1948

Mwese muhora mwumva mu mvugo y’abantu ko inzara ari inzeragiza , ari nyamugira umusore umusega, nyamugira inkumi inkungu. Ntimwiyumvire ko abarundi mu kuvuga ayo yose, badafise aho babikuye. – Vyanditswe na Ntahorubura Romano

Ntahorubura Romano ©Iwacu

Ntahorubura Romano ©Iwacu

Erega umugabo avuga ico yabonye, nayo umwana ayaga ico yabariwe. Jewe ndiko ndabacira ku mayange ivy’iyo nzara, ico gihe nari ngifise imyaka ibiri gusa, nkaba navutse mu kwezi kw’indwi mu 1946. Murumva ko ntari bwakanure neza. Nari nkigendera kenshi mu mugongo wa mawe, ibibi n’intambanyi vyanshikira nari nk’ibikingirwa n’abanyibarutse canke utwana tw’utugenzi iyo ndiko ndayuba nkwega rukere mu jisho canke ngomba gukora ingwe mu jisho. Iyo nzara rero noba narahahajwe nayo ata nkeka,ariko ivyo mvuga aha ni vyo nabariwe maze gukura, ndavyumvana ba sokuru abavyeyi n’ababanyi.

Sokuru yari yimutse ava mu karere ka muramvya, yimukira imbo, aho dawe yavukiye arakurira, mu mitumba ya komine Musigati. Nakuze ndamusanga ari umwarimu,arinda asezera isi mu 1973 akiriwe, ahuye n’abagizi ba nabi. We yari yarambariye ko tuvuka mu Bukeye hariya mu Kivogero, aho incuti n’abagenzi baruhiye kunyereka narakuze, naroye kumarira ubuhuruko bw’abafaratiri muri iyo paruwasi.
Ingo rero tugaruke kuri iyo nzara yagisibije. Inzara irasubiza umuntu mu busa, akabura ayo acira n’ayo amira, agasemagura ijuru inda yiwe yabuze ico ayiha, agize imana akanywa amazi yonyene iyo yayaronse.

Ako gasibe katewe n’inzige atawomenya iyo zaje ziva. Abamaze kuzibona murazi ko zihindira mu kirere, zarundanye umengo ni kurya kw’igicu. Aho rero ziba zihiga iki ? Erega ziba nazo nyene zirondera ico rikesha, aho zibonye akaremba k’ivyatsi vyo mugahinga canke vy’ibiterwa bateye mu mirima zikaharundanira, atagitesha, akababi kose zibonye karemvye zigacisha ku w’epfo. Na mwebwe muramaze kubona birya bihori muvyara w’azo bitema bitongora.

Erega ibiterwa vyose bari bateye mu mirima uri ubwishaza bwari bushuritse, ibiharage bitari bwere, imyumbati yari yuzuye amarara, imitoto y’ibitoke, vyose zarariye ziramyoza.
Abavyeyi barava mu nzu zabo, bakifata ku munwa bati mbega mana yo mu burundi tugiye kuba abanse ? Abana tuzobagaburira iki ? Abimaramaje ngo bagiye gupfa gusarura utwo zasigaje, batahana intica ntikize, iyo nzara imara amezi Atandatu yose kuva mu kwa rusama gushika muri Munyonyo.

Utwana muri ico gihe twirirwa turanaga, tuzuriye amaso abavvyeyi batagira ico babahembuza, rimwe na rimwe ba nyina bakaduterera akajumbu kamwe cake tubiri bapfa guhekenya bakarenzako urwato rw’amadahirwa. Amaso yatwo yari yavuye i mutwe tuyakanura nk’impene z’imbitso. Twarateba tukonda tugasigara twayagura atawe tuyaha. Abakuze nabo nyene bapfa kwifatafata ariko umutima waratumvye, bakanka kuriha atawe bari buyahe .

Hariho abomotse muri ico gihe baja mu ntara zidukikije nk’Urwanda, Kongo n’Ubuganda. Aho rero niho niho havuye ya mvugo naherako ndababwira ko inzara ari inzeragiza.

Amasezerano y'abayagira kur'urubuga ngurukanabumenyi rwa IWACU

Ivyiyumviro n'ibivugirwa hano ntibitegerezwa kurenga amategeko y'umubano mwiza. Mu bibujijwe kwandikira hano, harimwo amajambo y'amacakubiri afatiye ku bwoko, ibitsina, ukwemera kujanye n'idini, gutyozanya canke gutukana, amajambo ahamagarira gucanamwo, canke aza atanga amakuru ajanye n'ubuzima bwihereranye bwa muntu. Ikibujijwe kandi ni ugukoresha amasanamu canke ivyandikwa vy'abandi udatomoye isoko yavyo.
Iwacu ntizotiriganya mu gufuta icanditswe cose coza kirenga kuri ano masezerano, canke ivyanditswe bisubiwemwo, bitanzwe bitajanye n'inkuru vyandikiweko, bihayagiza ibidandazwa canke bidashingiye ku kwubahana hagati y'abahurira hano. Icanyuma : intererano izogirwa mu ndome nkuru izofutwa vuba.

Kwongerako iciyumviro

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *