Ingoma zoba zisigaye zifise agaciro k’amafaranga kurusha ako akaranga!

Urwaruka rwo mu gisagara ca Bujumbura ndetse n’urwo mu gihugu hagati rurijukiye kuja mu mirwi ivuza ingoma.Bamwe n’abandi bakabona ko ingoma zoba zisigaye zifise agaciro k’amafaranga kurusha ako akaranga – Vyanditswe na

Urwaruka ruriko ruravuza ingoma ©Iwacu

Urwaruka ruriko ruravuza ingoma ©Iwacu

Ni isaha icenda y’umuhingamo, ingoma ziriko ziravuga muri komine ya Ngagara aho bita muri “Espace Culturelle”, uwutabizi yokwibaza ngo hari umusi mukuru. Haba namba ni urwaruka ruriko rurimenyereza kuvuza ingoma. Joheri Ndayikunda, umwe mu rwaruka ruriko rurimenyereza, agira ati: ”Turiko turimenyereza kuvuza ingoma, kugira tubimenye neza tuze turaronka abaturondera ngo tuje kubavugiriza mu misi mikuru. Tuvugije baraduha amafaranga, uwo tuvugiriza ku buntu ni uwuba ari mu mugwi iwacu.”

Agaciro k’ingoma aho hambere

Ntibasharira Dorofo, umukurambere yavugije ingoma kuva mu mwaka w’ 1967, aratubarira agaciro ingoma zari zifise aho hambere. Agira ati: ”Ingoma kera zavuzwa i bwami gusa, ku misi mikuru nk’umuganuro no kwimika umwami. Ingoma yerekana intwaro, bavuga bati umwami ari ku ngoma n’iyo igihugu giteye ikindi bavuga ko igihugu bagitwaye ingoma.N’ibendera ry’igihugu c’Uburundi ryariko ingoma, iyo na yo yasigura intwaro.” Uwo mushingantahe arongera akavuga ko uwavuza ingoma kera atari uwo ariwe wese. Ati: ”Ukuvuza ingoma kwari uruhererekane rw’abava mu muryango umwe, ni ukuvuga ko iyo serugo avuza ingoma abamukomokako bose barazivuza. Ryari nk’iragi . Iyo utagira uwo mu muryango iwanyu azivuza, kugira wemererwe kuzivuza wabanza kubisaba nka kurya abatirwa babisaba, hari n’abo bankira kuko babona ko bigenza nabi.” Ntibasharira avuga ko ingoma zari zifise n’imigenzo bijanye, ko atawapfa uko ayitwaye , ngo baraziha agaciro ntangere.

Agaciro k’amafaranga katanguye gute?

 Ntibasharira Dorofo: ”Ntivyari birekuriwe ko umuntu uwari we wese  avuza ingoma.” ©Iwacu

Ntibasharira Dorofo: ”Ntivyari birekuriwe ko umuntu uwari we wese avuza ingoma.” ©Iwacu

Ntibasharira avuga ko abarongoye igihugu babigizemwo uruhara kugira ingoma abazivuza bazihe agaciro k’amafaranga. Agira ati ubushikiranganji bw’imico n’akaranga bwarungika abatimbo kuvuza ingoma hanze y’igihugu, bagarutse bakaza bazigurishije ku baba bazishimye ngo bazisharirishe. Iyo bagarutse rero ubushikiranganji ntaco bwabagira bwaca bugura izindi. Agira ati: ”Aho ni akaranga baba bagurishije bakizanira amahera.” Ntibasharira abandanya ati bamaze kubona ko abantu baja hanze kuvuza ingoma bakazana amafaranga abarundi benshi baciye bijukira kugira imirwi yo kuvuza ingoma ngo bicire amafaranga.
Nzoyisaba Omeri, arongoye umurwi ndangakaranga w’intatana, avuga ko akaranga n’ibijanye n’uburyo ari ibintu bibiri bijanye. Ku bwiwe, umuco urafasha kuronderera amahera igihugu c’Uburundi. Agira ati: “Iyo tugiye kuvuza ingoma hanze y’igihugu bituma igihugu kimenyekana, gutyo ingezi zikaza kugendera igihugu zizanye amafaranga y’agaciro.” Uwo musore arongera ati hamwe ingoma twozicisha amafaranga tudashizemwo guta akaranga vyoba vyiza cane. Amenyesha kandi ko ingoma zabo baja kuzivugiriza abantu bakabaha amafaranga, ngo ariko amafaranga babaha ntahuye n’inguvu baba bakoresheje mu kuvuza ingoma. Ati: ”Ivyo vyerekana ko urwaruka rushira imbere umuco kurusha amafaranga.”
Ntibasharira Dorofo we ntabibona uko, agira ati: ”Birandyohera kwumva ingoma ziriko ziravuga kuko nsanzwe ndazikunda. Ariko, kimwe ni uku kuntu bene kuzivuza batazivuza ngo ni uko bakunda akaranga ariko bavuga ngo reka ndazige ninazimenya nzoronka amafaranga.”
Uwo mushingantahe aheraheza avuga ko kuzivuza atari bibi ariko ko iteka ryazo barita. Atanga akarorero aho bahejeje kuzivuza bazitembagaza, mu kuzitwara bakagenda barazikwega hasi.

Amasezerano y'abayagira kur'urubuga ngurukanabumenyi rwa IWACU

Ivyiyumviro n'ibivugirwa hano ntibitegerezwa kurenga amategeko y'umubano mwiza. Mu bibujijwe kwandikira hano, harimwo amajambo y'amacakubiri afatiye ku bwoko, ibitsina, ukwemera kujanye n'idini, gutyozanya canke gutukana, amajambo ahamagarira gucanamwo, canke aza atanga amakuru ajanye n'ubuzima bwihereranye bwa muntu. Ikibujijwe kandi ni ugukoresha amasanamu canke ivyandikwa vy'abandi udatomoye isoko yavyo.
Iwacu ntizotiriganya mu gufuta icanditswe cose coza kirenga kuri ano masezerano, canke ivyanditswe bisubiwemwo, bitanzwe bitajanye n'inkuru vyandikiweko, bihayagiza ibidandazwa canke bidashingiye ku kwubahana hagati y'abahurira hano. Icanyuma : intererano izogirwa mu ndome nkuru izofutwa vuba.

Kwongerako iciyumviro

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *