Inama igira kabiri y’ishirahamwe Asareca

Kuva kw’igenekerezo rya 9 gushika ku rya 13 Kigarama harakoraniye inama igira kabiri y’ishirahamwe Asareca ryitwararika ivy’uburimyi muri Afirika y’ubuseruko n’iyo hagati ku civugo “Duhindure uburimyi kugira ubutunzi bwisununure.” Vyanditswe na Gatavu Daniyera

Kayitesi odeta: umushikiranganji w’uburimyi n’ubworozi ©Iwacu

Kayitesi odeta: umushikiranganji w’uburimyi n’ubworozi ©Iwacu

Mw’ijambo ryo kwugurura iyo nama ryashikirijwe n’icegera ca kabiri c’umukuru w’igihugu yarashimiye abitavye iyo nama. Ati icivugo twatoye uwu mwaka ni icivugo co gushima. Ni ukuvuga ko Reta y’Uburundi yishimiye kubona harabaye ho umwitwarariko wo guteza imbere ico gisata ku rugero rumwe n’ibihugu bigize ishirahamwe Asareca. Ruvyikiri yaribukije ko ishirahamwe Asareca ryavutse mu mwaka w’1994, rifise intumbero yo gutorera inyishu zirama ingorane zituma ibisata vy’uburimyi bidatera imbere mu bihugu bigize afirika y’ubuseruko n’iyo hagati.

Abanyagihugu babeshejweho n’uburimyi

Ku bw’umushikiranganji w’uburimyi n’ubworozi, mu bihugu nka vyose vyo muri Afirika igisata c’uburimyi ni nkoramutima ku butunzi bw’umunyagihugu n’ubwo igihugu muri rusangi. Mu gihugu c’Uburundi, ico gisata gifise umwimbu wo hagati mu gihugu uri hagati y’ibice 40 na 56 kw’ijana hamwe n‘ibice 86 kw’ijana bishorwa hanze y’igihugu. Abanyagihugu bagera kuri 92kw’ijana babeshejweho n’uburimyi, ari bwo mutima bw’ubutunzi bw’ibindi bisata ndetse n’iguhu cose.
Uwo mushikiranganji abandanya ati naho ico gisata ari co nkingi y’itunga ry’igihugu kandi n’inguvu zikaba ziriko zirashirwamwo kugira gitere imbere, intambamyi ntizibura.

Intambamyi nyamukuru

Itituka ry’isi ndimwa, ihona ry’ibinyabuzima, ihindagurika ry’ibihe rituma abarimyi bajuragirika mu kurima, ivyo biratuma haba umwimbu muke kuko vyinshi bitwarwa n’imvura canke ibindi bikuma bivuye ku ruzuba. Abantu baguma bagwirirana isi na yo itaguka, bigatuma harimwa hato ariko bigakenerwa na benshi. Abanyagihugu barakenye ubumenyi ku kuntu bashobora kuronswa ingurane ngo biteze imbere mu burimyi bwa kijambere . Kubura aho abarimyi bashorera ivyo barimye, kubura amase y’ikizungu yo guteramwo, imbuto zirobanuye, hamwe n’imiti yo kwica ubukoko bubangamiye ibiterwa, izo ni ingorane nyamukuru, ku bw’umushikiranganji w’uburimyi n’ubworozi, zituma igisata c’uburimyi kidatera imbere cane.

Guhindura no gushira ubuhinga mu burimyi

Opio Fina arongoye ishirahamwe  Asareka ©Iwacu

Opio Fina arongoye ishirahamwe Asareka ©Iwacu

Muri iyo Nama yahuje ibihugu bigize ishirahamwe Asareca, Opio Fina arirongoye yamenyesheje ko intumbero ishirahamwe ryihaye ari iyo guteza imbere ibisata vy’uburimyi vy’ibihugu bigize ishirahamwe Asareca. Intumbero ni iyo uko hatokwigera hakena ibifungurwa, abanyagihugu bakimbura vyinshi, bakaronka ivyo bashora n’ivyo bafungura, ntibahereze vyose mu masoko ngo bicwe n’inzara. Uwo mupfasoni yaramenyesheje ko kuva iryo shirahamwe ritangura gukora rimaze kugira imigambi minini minini 90 n’iyindi 310 mito mito, iyo migambi yose ikaba yarashitse kw’ihangiro yihaye. Muri iyo migambi harakoreshejwe ubuhinga butari buke hamwe na vyinshi vyagiye birahinduka. Aho avuga nk’ubuhinga bwo gukoresha amazi, ubuhinga bwo gutabira amasi, hamwe n’ubwo kurondera amasoko.
Mu myaka itanu iri mbere na ho, iryo shirahamwe ngo rigiye gukorera mu mice itatu. Umuce wa mbere ni uwo gutsimbataza uburimyi, uwo kudahungabana kw’ibifungurwa n’uwo gufungurira neza abanyagihugu.

Amasezerano y'abayagira kur'urubuga ngurukanabumenyi rwa IWACU

Ivyiyumviro n'ibivugirwa hano ntibitegerezwa kurenga amategeko y'umubano mwiza. Mu bibujijwe kwandikira hano, harimwo amajambo y'amacakubiri afatiye ku bwoko, ibitsina, ukwemera kujanye n'idini, gutyozanya canke gutukana, amajambo ahamagarira gucanamwo, canke aza atanga amakuru ajanye n'ubuzima bwihereranye bwa muntu. Ikibujijwe kandi ni ugukoresha amasanamu canke ivyandikwa vy'abandi udatomoye isoko yavyo.
Iwacu ntizotiriganya mu gufuta icanditswe cose coza kirenga kuri ano masezerano, canke ivyanditswe bisubiwemwo, bitanzwe bitajanye n'inkuru vyandikiweko, bihayagiza ibidandazwa canke bidashingiye ku kwubahana hagati y'abahurira hano. Icanyuma : intererano izogirwa mu ndome nkuru izofutwa vuba.

Kwongerako iciyumviro

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *