Ikoreshwa ry’imyonga be n’amategeko ayigenga ntibitomoye

Amategeko agenga imyonga hamwe n’itunganywa ryayo ntibitomoye neza. Mu gihe abanyagihugu basanzwe bakoresha imyonga kuva kera, itegeko rigenga amatongo rirababuza kuyandikisha. Uwize amategeko aratanga umuco. – Vyanditswe na Bayaga Manyusi

Nduwimana Emeri n’umukenyezi wiwe ©Iwacu

Nduwimana Emeri n’umukenyezi wiwe ©Iwacu

Mu gihe amatongo yo kurima atagishobora kugaburira neza abanyagihugu, abarimyi b’imyonga bo barashima kubona bashobora kwimbura, n’aho haba mu gihe ata mvura igwa. Abarimyi bo mu makomine amwe amwe barashima akamaro k’imyonga, na cane cane mu gihe co mu ci. Ngo bibatuma bimbura kabiri mu mwaka nk’uko vyemezwa n’umupfasoni Minani Maderena wo ku mutumba Bitwenga, komine Busiga n’intara ya Ngozi. Muri iyo ntara co kimwe no mu ntara ya Kayanza haribonekeza imyonga itari mike. Muri iyo myonga usanga abanyagihugu bariko barangura imirimo itandukanye nko kurima no kubumba amatafari. Mu vyo barima hagwiriyemwo ibiharage, ibijumbu n’ibiraya. Ariko mu ntara ya Ngozi imyonga itari mike yiganjemwo igiterwa c’umuceri. Ku bwa Minani, ishirahamwe PRODEFI risanzwe rikorera mu burimyi ryabategetse ko barima imiceri. Hari n’abahakorera ubworozi bw’amafi. Aho ni nko mu myonga yo mu Rugori muri Busiga, aho ishirahamwe ry’abahoze ku rugamba ADECA rirangurira uwo mugambi. Aha rero uwo mupfasoni Minani akidoga yuko iryo shirahamwe ryamutwaye imyaba riyihawe n’abarongoye intara. Ngo ico bamubwiye ni uko imyonga isanzwe ari iya reta.

Vyaramutangaje cane…

Uwo mupfasoni Minani aratangazwa no kubona bamutwara umwonga yarazwe n’abavyeyi biwe mu mwaka w’1964: « Sintahura ingene bantwara umwonga kandi nawusigiwe n’abavyeyi kuva mu 1964. Twaraharima ibigori, ibiharage, ibiraya n’umuceri. Hari hafise uburinganire bwa metero 38 kuri 43. None ubu nsigaranye intica ntikize.» Uwo mupfasoni rero ngo ntabona uko yobigira muri kino gihe. Eka na Nyandwi Ruminata, umupfasoni w’umubanyi wa Minani, avuga yuko atumva ingene ishirahamwe ryotwara imyonga y’abandi barimyi. Akavuga yuko vyari bikwiye ko Minani aronswa umuzibukiro hamwe atosubizwa uwo mwaba. Nduwimana Emeri twasanze arima mu mwonga wa Masama muri komine Ngozi, avuga ko abarima imyonga ata burenganzira bafise bwo kurima ico bashaka. «Kare abantu bahora barima muri ino myonga ibigori, ibiharage, amashu n’ibindi, ariko ubu twategetswe na PRODEFI kurima umuceri wonyene», uwo ni Nduwimana abivuga. No muri komine Kayanza, abanyagihugu bararangurira imirimo itandukanye mu myonga. Ndayikengurutse Rumwaridi twamusanze abumba amatafari mu mwonga wo Munkazi muri iyo komine. Avuga ko abubaka amazu bakunda amatafari yo mu myonga ngo kuko akomera.

Hari abemeza ko imyonga ari iya reta

Nahayo Korode: « Hari imyonga y’abanyagihugu n’iya reta.» ©Iwacu

Nahayo Korode: « Hari imyonga y’abanyagihugu n’iya reta.» ©Iwacu

Naho abanyagihugu bakoresha imyonga bemeza yuko bayirazwe n’abavyeyi babo, bamwe muri bo bavuga yuko imyonga ari iya reta. Ndayikengurutse amenyesha ko abarongoye komine bamaze kubabwira ko batarekuriwe kugurisha imyonga. No muri komine Muruta yo mu Kayanza ngo barabizi. Nkurikiye Hirari, wo ku mutumba Kibakwe, avuga yuko muri iyo komine yemeza ko umwonga ugurwa make ugereranije n’irindi tongo, kandi ngo n’uwuguze ntiyandikisha muri komine. Niyibitanga Rayisa wo mu Kayanza, ngo ntategera igituma batandikisha imyonga mu gihe bivugwa yuko imyonga ari iy’abayisituye.
Buramatari w’intara ya Ngozi, Nahayo Korode, avuga ko ingingo y’444 yo mw’ibwirizwa rigenga amatongo itomora ko hari imyonga yegukira abanyagihugu n’iya reta. Iy’abanyagihugu ngo ni iyo baba barisituriye, iya reta na yo ngo ni iyitarasiturwa. Ku vyerekeye abororera amafi mu mwonga wa Rugori, avuga ko habaye ukwumvikana n’abahoze bahakorera kandi ko bashima uwo mugambi. Abanyagihugu ngo barashobora kuja mu mashirahamwe, bakaronswa imyonga bakoreramwo bakanabakurikirana mu ntumbero yo gukoresha neza imyonga. N’uwurongoye uburimyi n’ubworozi mu ntara ya Ngozi,  Ndagijimana Deho, yemeza ko bafasha amashirahamwe mu kubaha umwavu no kubakwirikirana. Ivyo ngo babigirira cane cane abarima umuceri kugirango bimbure kabiri mu mwaka.

Amakomine amwe amwe arahakura akarusho

Nizigiyimana Benwate: “Nta wandikisha umwonga.”  ©Iwacu

Nizigiyimana Benwate: “Nta wandikisha umwonga.” ©Iwacu

Musitanteri wa komine Nyabitsinda yo mu Ruyigi, Nizigiyimana Benwate, avuga yuko iyo komine ifise imyonga myinshi. Ikoreshwa n’abanyagihugu ariko baja baratanga amafaranga 1000 uko hageze irima. Avuga kandi ko hari imyonga imaze gutunganywa igakoreshwa n’urunani rw’abarimyi, ngo ntawuteramwo ikitajanye n’ivy’abandi. Ikindi avuga ni uko atawandikisha umwonga ku rutonde rw’amatongo afise. No mu ntara ya Gitega, imyonga ikoreshwa n’abanyagihugu. Uwurongoye uburimyi n’ubworozi mu ntara, Manyange Heremenejirida, avuga ko ubwo buyobozi buza kubakwirikirana iyo hari abagiraneza baje gukorana n’abo banyagihugu barima imyonga. Ariko rero amenyesha ko hari abantu bikika mu kiza bakagurisha imyonga mu mpisho, ariko abagura ntibaronka uburenganzira bwo kwandikisha.

Hari imyonga itunganijwe n’iyidatunganijwe

Majambere Kirisitofe, umuyobozi mukuru mu gisata ca Génie rural co mu bushikiranganji bw’uburimyi n’ubworozi, amenyesha yuko hariho imyonga itunganijwe n’iyindi idatunganijwe. Ngo iyo rero uko itandukanywa ni ko n’ikoreshwa ryayo ritandukanye. Aremeza kandi yuko hari abatari bake bafasha mu gutunganya imyonga. Atanga akarorero kw’ishirahamwe «Jica» ryatanze amafaranga angana imiriyaridi zitanu mu mugambi wo gutunganya imyonga indwi yo mu ntara za Cankuzo, Ruyigi na Muyinga. Avuga yuko bakorana n’amashirahamwe yigenga mu gutunganya neza imyonga, mu nyuma ubuyobozi bw’uburimyi n’ubworozi mu ntara bukaraba ingene abanyagihugu boyikoresha. Bararungika n’abafundi b’indimo babikurikirana. Ahanini ngo imyonga batunganije baca bayirimamwo umuceri canke imboga. Uwo muyobozi amenyesha rero yuko imyonga itaratunganywa ikoreshwa n’abanyagihugu barima ivyo bashatse. Ariko iyitunganijwe abanyagihugu basabwa kuyikoreramwo ibiba bitegekanijwe mu mugambi uhakorerwa. Abanyagihugu ngo babanza kwigishwa iyo migambi, ariko ngo hari abavyumva ningoga n’ababitegera bamaze kubona umwimbu uvuyemwo, bakibonera akarusho. Ngo bituma barima kabiri canke gatatu mu mwaka, umwimbu ukigwiza gatatu kuko amazi yamaho. Majambere rero avuga yuko hari umugambi wo gutunganya imitumba ihanamiye imyonga mu ntumbero yo gukingira iyo myonga.

Hoshirwa imbere umwumvikano

Gahungu Rafaheri: “Hoshirwa imbere umwumvikano.”  ©Iwacu

Gahungu Rafaheri: “Hoshirwa imbere umwumvikano.” ©Iwacu

Gahungu Rafaheri, umukuru w’urwego rw’abashingwamanza rw’i Gitega, avuga ko hari ibihinyuzanya mw’itegeko rigenga amatongo, mu gihe ingingo y’444 ibuza abanyagihugu kwandikisha imyonga ariko ikavuga ko umwonga ari uwa mwene kuwugazura. Ngo kuba bene imyonga babuzwa uburenganzira bwose kuri yo biciye kubiri n’ibwirizwa shingiro, kuko bobwirijwe kuyigirako uburenganzira bwose, ubwo kuyigabira uwo bashatse, ubwo kuyigurisha canke bakayikoresha ico bashatse. Ingaruka zo kutandikisha ayo matongo ngo ni amategeko aca ahonyangwa kuko kwandikisha itongo ni ukurikingira, ni nko kuritwara mu mupfuko. Uwo mushingwamanza avuga yuko kubwira umunyagihugu ivyo atera mu murima wiwe vyobanza guca mu nama n’ingingo, akaraba ko bizomwungukira. Avuga yuko kugirango bice mu nzira nziza, abanyagihugu bobanza gusigurirwa ku bijanye n’imigambi igomba kuhakorerwa, ari nko gutunganya imyonga, ntihabe gufata ingingo ziza zibakandamiza. Ati burya abanyagihugu bariteguye kwakira uwoza ngo bakorane mw’iterambere biciye mu nzira y’amategeko.

Amasezerano y'abayagira kur'urubuga ngurukanabumenyi rwa IWACU

Ivyiyumviro n'ibivugirwa hano ntibitegerezwa kurenga amategeko y'umubano mwiza. Mu bibujijwe kwandikira hano, harimwo amajambo y'amacakubiri afatiye ku bwoko, ibitsina, ukwemera kujanye n'idini, gutyozanya canke gutukana, amajambo ahamagarira gucanamwo, canke aza atanga amakuru ajanye n'ubuzima bwihereranye bwa muntu. Ikibujijwe kandi ni ugukoresha amasanamu canke ivyandikwa vy'abandi udatomoye isoko yavyo.
Iwacu ntizotiriganya mu gufuta icanditswe cose coza kirenga kuri ano masezerano, canke ivyanditswe bisubiwemwo, bitanzwe bitajanye n'inkuru vyandikiweko, bihayagiza ibidandazwa canke bidashingiye ku kwubahana hagati y'abahurira hano. Icanyuma : intererano izogirwa mu ndome nkuru izofutwa vuba.

Kwongerako iciyumviro

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *