Gitega/Makebuko: ubutare ni ubw’abatunzi gusa

Ubutare bwa kasiterite bwo murutanganika muri komine makebuko bwatanguye kwimbwa kuva kera. Abantu baba kuri uwo mutumba bavuga ko ubwo butare ataco bubamariye.-Vyanditswe na Manirakiza Yohani Noweri

Iyinjiriro ry’umwobo winjira mu musozi bimbamwo ubutare  ©Iwacu

Iyinjiriro ry’umwobo winjira mu musozi bimbamwo ubutare ©Iwacu

Bucukurwa ku musozi rutanganika muri komine makebuko, ikaba yatanguye abanyagiohugu bo kuri uwo mutumba bavuga ko kasiterite yatanguye guhabwa agaciro ku ntwaro ya Gikoroni. Aho bayikura harazituye n’intsinga kandi hararirwa amasha 24 kuri 24. Imbere mu ruzitiro utuyira, iminyuro n,ibinogo vyimbwamwo ubutare biraboneka birashika miring itatu.

Hageze kugara canke kuruhuka abanyenzamu baca babizibira kugira ntihagire uwuhirahira ngo yinjire. Nk’uko abimba ubutare babimenysha. Uko bakorara biragoye kandi barageramiwe. Bimba atabiraqto vyo kwikingira bambaye mu birenge. Kiretse igikofero bama bambaye mu mutwe nta kindi gikoresgho na kimwe bafise co kubakingira. Mu binogo no mutuyira tujayo akayaga ntigashikayo. Ntidushobora kwimba gushika kure.” Ku metero 50 umwuka w’utanga ubuzima uca tangura kugabanuka tugaca tureka kubandanya kwimba mu gihe bishobora gushika ugasanga ubutare buri mu kuzimu kure.”

Umwe mu bimba ni yicuza. Kugira uve aha ushike ahandi canke wimbe mu kuzi abacukura bamurikisha isitimu bambara muruhanga. Ibikoresho bakoresho biri inyuma y’amajambere: Inyundo isanzwe, umukasi w’icuma n’isipiri ntoya. Nk’uko babitwizeje,barageramiwe n’uko imisozi ishobora kubasidukirako. Ibitaco bimaze bagenda barasiga kumpande zibitoboro binjiriramwo birashobora gutuma imisozi ibasidukirako kuko biraremereye. Vyongeye birabagora gutandujanya urushanga na kasiterite.

Uburyo bimpa ubutare ntiburatre imbere. Barasanza bakaronga ivu ririmwo Kasiteruite. Bazirongera mu kuzi kari nko ku metero ijana uvuye aho bayicukura. Abimba ubwo butare bwa Kasiterite. Bavuga ko bahomba kuko bumwe butwarwa n’amazi mu gihe baba bariko bararonga. “ kuko twibanda kuri kasiterite ubundi butare buto buto bwoba bujana na mazi bivurwa na Barangeza Regisi.

Ubwo butare bufitiye akamaro abantu bari ku rushi

Igitabo gishashasha kigenga kwimba ubutare mu Burundi kivuga ko abimba ubutare bategerezwa gukora bari mu ma shirahamwe. Ariko baba abanyagihugu bo ku mutumba Rutanganika canke abimba ubutare, abakuru b’ico kibanza bonyene nibo bari mw’ishirahamwe. Abandi bakozi bose n’abakozi bo ku musi. Badandaza inguvu ku bakuru b’ishirahamwe Dukorere hamwe bisa nk’uko batigera bakubita ijisho. “Turetse abakuru baha kwiyimbiro ry’ubutare, abakuru bo hejuru ntiturigera tubabona. Ntibategura amahuriro hamwe na twe, ntibashobora nukwumviriza ingorane tubatutra.”

Ni B. L. yidoga akongerra kandi ati:” Ni giciro c’10000 vy’amarundi cashinzwe biciye ku bakuru bacu ata nama n’ingingo. Abakuru bacu baradutera ubwoba hagize uwuhirahira gusaba kwongereza igiciro.” N’abanyagihugu bo ku musozi wa rutanganika babibona gutyo nyene. Kubw’abo ubutunzi bwo kuri uwo musozi bw’iganziwe n’bavuye ahandi. Ubwo butare ntaco bwigeze bubamarira kandi ari bo bwari kugirira akamaro ubwa mberere.”

Turibaza akamaro kukugira ubwo butare. Ntitugira n’ivuriro ritoya canke ibarabara rihita. Ni nde yompaririza mvuze ko itunga ryacu riherera mu mufuko w’abandi.” Vyavurwa n’umukuru w’umutumba wa Rutanganika Bitungimana Daniyeri. Nayo ku bwa musitanteri nta nyugu zitezwe:” Komine itoza amafranga ijana ku kiro ca Kasiterite.” Vyemejwe na Rurakizuye Sirivesiteri.”

Amasezerano y'abayagira kur'urubuga ngurukanabumenyi rwa IWACU

Ivyiyumviro n'ibivugirwa hano ntibitegerezwa kurenga amategeko y'umubano mwiza. Mu bibujijwe kwandikira hano, harimwo amajambo y'amacakubiri afatiye ku bwoko, ibitsina, ukwemera kujanye n'idini, gutyozanya canke gutukana, amajambo ahamagarira gucanamwo, canke aza atanga amakuru ajanye n'ubuzima bwihereranye bwa muntu. Ikibujijwe kandi ni ugukoresha amasanamu canke ivyandikwa vy'abandi udatomoye isoko yavyo.
Iwacu ntizotiriganya mu gufuta icanditswe cose coza kirenga kuri ano masezerano, canke ivyanditswe bisubiwemwo, bitanzwe bitajanye n'inkuru vyandikiweko, bihayagiza ibidandazwa canke bidashingiye ku kwubahana hagati y'abahurira hano. Icanyuma : intererano izogirwa mu ndome nkuru izofutwa vuba.

Kwongerako iciyumviro

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *