Gitega/ Ikigo citaho abarwaye mu mutwe CSMG kri mu bukene bwinshi

Mu majambo yashikirijwe ku musi mpuzamakungu wahariwe abarwaye mu mutwe mu kigo Csmg, havuzwe ko ikigo gikenye kandi imiyabaga ari yo ibangamiwe. Hari k’uwa cumi Gitugutu.-Vyanditswe na Kwizera Emeri

Furera Nibigira Emire: "Biratugra kurangura imirimo  ©Iwacu

Furera Nibigira Emire: « Biratugra kurangura imirimo ©Iwacu

Umukuru w’ico kigo Furera Nibigira Emire avuga ko mu kurangura imirimo batoroherwa kuko gifise ingorane atoshobora nyinshi cane. Izo yagarutseko ni ukubura ahantu hagutse ho kurangurira imirimo itandukanye ijanye n’ukwitwararika abarwaye mu mutwe. Ibindi yashikirije ni nk’ukubura imiti kubera amikoro make y’abarwayi kandi imiti isanzwe izimvye. N’ubukene bw’abaganga bitaho abarwaye mu mutwe ntiyabusize inyuma.

Kubera ivyo umukuru wa Csmg asaba ko abarwayi bo mu mutwe boshirwa ku rutonde rw’abaronswa imiti y’indwara zidakira nk’igisukari, Sida, Igituntu n’ibindi. Aranasaba ko ikigo coronswa abaganga bakwiye. Agira ati:” Nk’uwoduha umuganga umwe canke babiri ntiyoba agize nabi ahubwo yoba agize neza cane.” Furera Nibigira Emire abona ico kigo gisa n’icibagiwe.

Yemeza ko abarwayi bo mu mutwe, biturutse ku biyovyabwenge babagora gusumba abandi barwayi kuko usanga n’ukurwana barwana. Agirako asaba abajejwe intwaro n’abajejwe umutekano kubafasha kwumvisha abanyagihugu kutabandanya kubikoresha. Aha akavuga cane cane kanyanga, urumogi n’ibindi biyovyabwenge. Ntiyibagiye n’ugusaba gutuza inzoga zo mu bumwanya zidasiba gusasika inganda.

Imiyabaga irageramiwe

Mu rwandiko rwasomwe na Muganga Nitunga David avura muri ico kigo nyene, yamenyesheje ko ingorane nyinshi z’amagara yo mu mutwe zaduka ku bavuye mu bwana batanguye kuba abayabaga. Muri urwo rwadiko havurwamwo kandi inkurikizi mbi z’amagara make yo mu mutwe muri rusangi na cane cane k’ugukura kw’imiyabaga. Ivyo ngo birafise ingaruka mbi ku magara no mu mibano.

Na zo ni ukunywa inzoga nyinshi, itabi n’ibindi biyayuramutwe, gutwara inda hataragera, guheba ishure hamwe n’ingendo y’ukuyerera. Ibishobora gutuma umuntu arwara mu mutwe na vyo ni kahise k’umuryango, kahise k’umuntu, kunywa ibiboreza n’ibiyayayuramutwe, kugabanya umwizero, imyitwarariko irenze, ukwikumira n’ibindi.

Amasezerano y'abayagira kur'urubuga ngurukanabumenyi rwa IWACU

Ivyiyumviro n'ibivugirwa hano ntibitegerezwa kurenga amategeko y'umubano mwiza. Mu bibujijwe kwandikira hano, harimwo amajambo y'amacakubiri afatiye ku bwoko, ibitsina, ukwemera kujanye n'idini, gutyozanya canke gutukana, amajambo ahamagarira gucanamwo, canke aza atanga amakuru ajanye n'ubuzima bwihereranye bwa muntu. Ikibujijwe kandi ni ugukoresha amasanamu canke ivyandikwa vy'abandi udatomoye isoko yavyo.
Iwacu ntizotiriganya mu gufuta icanditswe cose coza kirenga kuri ano masezerano, canke ivyanditswe bisubiwemwo, bitanzwe bitajanye n'inkuru vyandikiweko, bihayagiza ibidandazwa canke bidashingiye ku kwubahana hagati y'abahurira hano. Icanyuma : intererano izogirwa mu ndome nkuru izofutwa vuba.

Kwongerako iciyumviro

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *