Gitega: E.T.S Karera igiye kwemera agatirano

Ishure ryisumbuye ry’imyuga ry’i Karera rifise ubukene bw’ibikoresho. Naho biteze imfashanyo, umuyobozi waryo ngo agiye kubitira aho biri.-Vyanditswe na Kwizera Emeri

 Ishure ryisumbuye ry’imyuga ry’i Karera ©Iwacu

Ishure ryisumbuye ry’imyuga ry’i Karera ©Iwacu

Ishure rikuru ryisumbuye ry’imyuga rya Karera i Gitega rimaze imyaka ibiri ryuguruwe icese ariko ibikoresho ntibikwiye. Gushika ubu ishure rifise inyabwonko zitanu zitarenga.Amamahine akomakomeye ngo nta yo bafise. «Amamashine akomakomeye ntiturashobora kuyaronka. » Kubera ivyo uwo muyobozi agiye kubitira aho biri. « Hariho izindi nzego ivyo vyuma birimwo tugiye kubarondera tuvugane bazoje baradutiza. Nko muri E.T.P na OTRACO barabifise.» Naho vyifashe gurtyo, umuyobozi w’ishure araremye. « Ibitari bike turamaze kubironka. N’ubwo tutarabikwiza. Nta bwoba dufise . »

Abandaya avuga ko ibikoresho bitobito vy’intango babifise kandi hariho n’Umurundi ari mu bihugu vyo hanze yabemereye inyabwonko, bakaba bariko barakora ibikenewe kugira zibashikire. Ariko, naho umuyobozi avuga ata bwoba afise, abanyehure batubwiye yuko ata nyabwonko barakubita ijisho bazumva ku matwi. Abanyeshure basaba kuronswa ibikoresho narirya ishure ry’imyuga rigirwa cane cane n’ibikorwa vy’iminwe.

Hari n’izindi ntambanyi

Mu gihe twandika iyi nkuru, ishure rikuru rya karera yari rikiriko rirubakwa. Naho uriravye muri kazoza rizoba ari ishure riteye igomwe, abahiga urabona yuko ibibahungubanya mu gihe baba bariko bariga bitabuze. Hafi y’ibirasi abanyeshure bigiramwo hari imashine itanga umuyagankuba abubatsi bakoresha mu guteranya ivyuma iguma ihinda . Kuko ikiriko irubakwa n’isuku ntirishemeye na cane cane mw’igorofa yo hejuru.
Twobamenyesha kandi yuko iryo shure ryisumbuye ry’imyuga ry’i Karera ryatanguranye n’umwaka w’ishure w’2013 ushira 2014 mu kwezi kw’icenda.

Amasezerano y'abayagira kur'urubuga ngurukanabumenyi rwa IWACU

Ivyiyumviro n'ibivugirwa hano ntibitegerezwa kurenga amategeko y'umubano mwiza. Mu bibujijwe kwandikira hano, harimwo amajambo y'amacakubiri afatiye ku bwoko, ibitsina, ukwemera kujanye n'idini, gutyozanya canke gutukana, amajambo ahamagarira gucanamwo, canke aza atanga amakuru ajanye n'ubuzima bwihereranye bwa muntu. Ikibujijwe kandi ni ugukoresha amasanamu canke ivyandikwa vy'abandi udatomoye isoko yavyo.
Iwacu ntizotiriganya mu gufuta icanditswe cose coza kirenga kuri ano masezerano, canke ivyanditswe bisubiwemwo, bitanzwe bitajanye n'inkuru vyandikiweko, bihayagiza ibidandazwa canke bidashingiye ku kwubahana hagati y'abahurira hano. Icanyuma : intererano izogirwa mu ndome nkuru izofutwa vuba.

Kwongerako iciyumviro

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *