Giheta: umugambi w’ibigwati woba ari uw’abashirira n’abifise gusa?

Imyaka ibaye myinshi Reta y’Uburundi ishizeho umugambi w’ukwubaka ibirwati vy’amahoro, ibisabwa kugira haronkwe ikibanza abanyagihugu bato bato ntibashobora kubironka, bamwe batanguye kubigurisha.-Vyanditswe Vyizigiro Jimi Erevisi

Ikirwati c’amahoro co mu Ryanyoni ©Iwacu

Ikirwati c’amahoro co mu Ryanyoni ©Iwacu

Ushitse mu kirwati c’amahoro co mu Ryanyoni uhasanga inzu 220. Ariko hafi inzu 20 ni zo zimaze kurangira kwubakwa. Muri izo nyinshi n’iz’abadandaza hamwe n’abafise ubuzi bukomeye bwa Reta.Izindi abanyagihugu baba hafi yahoo baremza yuko arizabari mumugambwe uri ku butegetsi Cndd Fdd. Abahaba ubiravye basa n’abiyahuye kuko hasa no mw’ishamba. Nta barabara riharangwa, ahubwo ibisinde ni vyo vyahigaruriye.Bikaba bigaragara yuko ata mugambi w’iterambere wimirijze kuharangurirwa.

M .N umunyagihugu wo Muryanyoni muri komine Giheta hasanzwe hariko hubakwa ikirwati amenyesha ko abakene biyonjoroye mu ri uwo mugambi. Benshi mubaronse ibibanza ntaburyo bafise bw’ukuvyubaka. Abandanya amenyesha ko n’ingurane bari bafashe kugira bubake ataho twabagereje noneho ubu bakaba batanguye kugurisha ibibanza. Uwo munyagihugu aridoga kubona ata n’ibarabara rihashika, akaba atanamazi abashikira kandi bari bazi ko bagiye mu birwati iterambere rizoca ribashwara .

Kugira abanyagihugu bashobore kwiyuzuriza inzu uwo munyagihugu abona ko bakwiye kuronswa iyindi ngurane ndetse na reta ikabafata mu mugongo bimwe biboneka. Naho amakenga akiri menshi, uwo mugambi si mushasha ni mu gihe haheze imyaka irenga 2 Reta y’Uburundi ishizeho umugambi w’ukwubaka ibigwati vy’amahoro mu gihugu cose. Ahatari hake mu ntara ya Gitega uwo mugambi ukaba ugicumbagira naho hari abashimiwe n’umukuru w’igihugu kuko bitavye akamo, aho twotanga akararorero ni komine Gishubi.

Uwubaka si uwari we wese

A.S aba muri zone Kabanga hafi y’ahubatswe ikigwato c’amahoro yaratwiganiye ingene ibibanza vyagiye biratangwa: “Twebwe twari twumvise ko ibibanza bizohabwa abanyagihugu bose ariko siko vyagenze. Bimwe vyatanzwe hisunzwe kuba urin mu mugambwe uri ku butegtsi, ibindi bitangwa hisunzwe igiturire, ibindi bihabwa abakozi bar eta tutibagiye n’abasirimu bibera i Bujumbura .” Uwo munyagihugu yabandanije amenyesha yuko uwahawe ikibanza ngaho mu Ryanyoni yategerezwa kwubakisha amatafari ahiye, n’ukwubaka uruzitiro rw’amabuye yamara uhashitse si uko bimeze. Amazu y’impera n’ayo hagati ntasa. Amwe y’ubakishije amatafari ayandi urushanga, zimwe zirasakaye izindi ntizisakaye kandi zitugaye. Aho nyene kubera ivu ryaho ritameze neza, uwutubakishije isima inzu zaratanguye gusidagurika. Tubamemyeshe ko naho abanyagihu uburyo bwo kwubaka atari bwinshi, inkuru dukura ngaho mu Ryanyoni zivuga ko Komine Giheta yatanze itegeko ko ikibanza kitarahera kubakwamwo igenekerezo rya mbere Mukakaro kizoheza kigaca gihabwa uwundi.

Tugerageje kurondera abajejwe intwaro muri komine ya Giheta bakaba baturungitse mu biro vya buramatari. Kubw’umuhanuzi mukuru wa buramatari Nibigira Jerarudo, kuba ibibanza vyahawe benshi mu bakozi ba reta canke abadanzada gusa nta kosa abibonamwo akavuga yuko bose ari abenegihugu.

Amasezerano y'abayagira kur'urubuga ngurukanabumenyi rwa IWACU

Ivyiyumviro n'ibivugirwa hano ntibitegerezwa kurenga amategeko y'umubano mwiza. Mu bibujijwe kwandikira hano, harimwo amajambo y'amacakubiri afatiye ku bwoko, ibitsina, ukwemera kujanye n'idini, gutyozanya canke gutukana, amajambo ahamagarira gucanamwo, canke aza atanga amakuru ajanye n'ubuzima bwihereranye bwa muntu. Ikibujijwe kandi ni ugukoresha amasanamu canke ivyandikwa vy'abandi udatomoye isoko yavyo.
Iwacu ntizotiriganya mu gufuta icanditswe cose coza kirenga kuri ano masezerano, canke ivyanditswe bisubiwemwo, bitanzwe bitajanye n'inkuru vyandikiweko, bihayagiza ibidandazwa canke bidashingiye ku kwubahana hagati y'abahurira hano. Icanyuma : intererano izogirwa mu ndome nkuru izofutwa vuba.

Kwongerako iciyumviro

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *