Udukuru dutwenza

Mugore wanje! ndagukunda hako upfakara no pfakara

Umugabo umwe yama abwira umugore wiwe ko amukunda cane. Nya mugore na we yarakunda umugabo wiwe cane. Aho uwo mugabo yabivuga kwari ukwidigadiga ntivyari muri we. Kubera yabona umugore amukunda cane ni ho umunsi umwe yavuga ati: “ ariko mwiza wanje ndagukunda atakimbwirije. Sinipfuza ico kugirira nabi. Yooo! Mbega intore […]

Inkuru yose

Uwireze atevye

Umukecuru w’umyaka 89 yagiye kwirega kwa patiri ,amubwira ati : « Patiri ! naracumuye mwibaza ko imana izonyakira mw’iparadizo ? » Patiri ati : «Mwagize iki kugira mugire amakenga nk’ayo ? » Na w’ati:”Mu ngwano naranyegeje umuyahudi mukuzimu kw’inzu yanje(cave).” Na we ati mwagize neza. Ati egome ariko na mwaka ibihumbi 600 mu mahera y’amanyaburaya. Patiri ati wagize ikintu ciza […]

Inkuru yose

Unyoye amata yanguyemwo imbeba

Habaye umugabo w’umwimanyi rurangiranwa. N’aho yaba umwana wiwe ntakintu yashobora kumuha.Umusi umwe haza umuntu anyotewe cane mugabo bakaba baramubwiye ko uwo muntu yimana cane. Ubona ko uwubuze n’uko agira agira nabi, wa muntu ararenguka mw’irembo asanga serugo araramye ku gatebe. Na we ati: ”Ntabara se nyakuvyara ugaheka umpe utuzi two […]

Inkuru yose

Ico gikoko gitwaye impene kirayigarukana

Umugabo umwe yitwa Mayugi yaratinya ijoro cane. Umusi umwe, igabura riza kumurira impene. Impene ikibonye rya gabura iritabiriza iti: ”Meeeeeeeeeeeeeee!” Umugore wiwe arakanguka abwira umugabo ati umve Mayugi ya mpene kirayitwaye! Irukanga uyitabare! Ka Kagabo na ko nyabuna karipfuka no mu maso gapfuka n’umugore kamwumirako kadegezwa kati: ”Ryama Mariya ryama!Ryama […]

Inkuru yose

Umusore yicaye hagati y’inkumi n’umukecuru.

Umusore umwe yari mu modoka yicaye hagati y’inkumi n’umukecuru. Aravye uwo mukecuru akumva umutima urahagaze. Yari umukirisu wa cane maze agenda arasenga inzira yose. Ahindukiriye kwa wa mwigeme kikamusoka. Umuduga ugeze muri ya makorosi y’i Bugarama, ubona ko abantu bagenda barahengamira irya n’ino, ikatiye iburyo wa musore yegamira wa mukamakare. […]

Inkuru yose