Imico n'akaranga

Umuziki w’Uburundi uriko uranagurwa

Ikigo c’Abafaransa c’i Gitega gifadikanije n’ishuri y’umuziki yo muri iyo ntara nyene baratanze impapuro z’umutsido ku rwaruka rwahawe inyigisho zijanye n’uko umuziki wandikwa ukaririmbwa. – Vyizigiro Jimi Erevisi Imikangara igera kuri 22 y’i Gitega yaheruka kuronswainyigisho zijanye n’amategeko y’uko umuziki wandikwa n’uko ururirimbwa kuva kw’igenekerezo rya 07 Mukakaro gushika 23 […]

Inkuru yose

Hagiye kugurishwa vuba amareresi 50 ku muhora ngurukanabumenyi

Ngabo

Amareresi 50 y’abarundi agiye kugurishwa hakoreshejwe umuhora ngurukanabumenyi. Ngabo Rehonsi yemeza ko uwo mugambi ushigikiwe n’ishirahamwe «Udala Media » rikorera mu Bwongereza. – Vyanditswe na Ngendakumana Firipo «Udala Media» ni ishirahamwe mpuzamakungu ryo gutangaza amakuru. Ni ryo rigiye gukora ibishoboka vyose kugirango amareresi y’abarundi ashobore kugurishwa biciye ku muhora ngurukanabumenyi. Ivyo […]

Inkuru yose

Ikigo ndangakaranga c’i Bujumbura ni icirore c’akaranga n’ibidukikije

Jango

Kuva uyumwaka ibihigu bigize umuryango w’ibihugu vya Afirika y’ubuseruko bizotangura gukoresha urupapuro rumwe rw’inzira ku ngenzi zose. Uburundi burafise iratiro riteye igomwe bushobora kwerekana. – Vyanditswe na Vyizigiro Jimi Erevisi Iryo ratiro ry’imico kama n’ibinyabuzima ryubatswe mu 1977 i Bujumbura, ni ikibanza c’iratiro kibereye ijisho ririmwo ibiranga akaranga hamwe n’akahise […]

Inkuru yose

Imvyino zibamara ubunebwe iyo baduza idari ry’inzu

Abubaka inzu iyo hageze kuduza idari batera indirimbo zirimwo amajambo ateye isoni. Abariko barayiduza ngo bituma bagira inguvu ntibumve uburuhe. Umwigisha wo muri kaminuza na we ngo naho hambere ni ko vyari bimeze. – Vyanditswe na Gatavu Daniyera Isaha y’umunani y’umuhingamo, umurwi w’abafundi bariko baraduza inzu iri hagati muri karatiye […]

Inkuru yose

Ingoma zoba zisigaye zifise agaciro k’amafaranga kurusha ako akaranga!

Urwaruka rwo mu gisagara ca Bujumbura ndetse n’urwo mu gihugu hagati rurijukiye kuja mu mirwi ivuza ingoma.Bamwe n’abandi bakabona ko ingoma zoba zisigaye zifise agaciro k’amafaranga kurusha ako akaranga – Vyanditswe na Ni isaha icenda y’umuhingamo, ingoma ziriko ziravuga muri komine ya Ngagara aho bita muri “Espace Culturelle”, uwutabizi yokwibaza […]

Inkuru yose

Vyoshoboka ko tugarukira imico?

Urwaruka rwa none ntirugihurumbira ikirundi nk’uko vyari aho hambere. Abakurambere bavuga ko abavyeyi no mu mashure bogira uruhara mu gukundisha urwo rurimi abana kugira ntirugende amazimayongo – Vyanditswe na Gatavu Daniyera Ku bwa Ntibasharira Dorofo, abarundi ntibishimira ururimi rwabo. Bariko barata ururimi rw’ikirundi ari bo botegerejwe kuba akarorero bakagishira imbere […]

Inkuru yose