Ibidukikije

Uwabaye mwiza aba muzima

Mu gihe imvura isa n’iyatasuye Ndanibenga Godansi umupfasoni wo muri karatiye Shatanya amaze kubona ko komine Gitega ataco iri bumumarire mukubakurira amazirantoke yahora abahanze, yafashe umugambi wo gukorera isuku inzu zigerekeranye zose z’ababanyi biwe. – Vyanditswe na Vyizigiro Jimi Erevisi Bamwe bamwita Munyakigongwe abandi na bo bakamubona nk’umunyamwete akora ivyananiye […]

Inkuru yose

Uruzi Kanyosha ruriko rurasambura amazu

Kanyosha

Uruzi Kanyosha ruriko ruhitana amazu ari hafi yarwo. Abanyagihugu barwegereye baratabaza ubutegetsi ngo bubakingire. – Vyanditswe na Vyizigiro Jimi Erevisi Uruzi Kanyosha ruca mu gisagara ca Bujumbura, ni rumwe mu nzuzi zisanzwe zicukurwamwo amabuye n’umusenyi. Haruguru y’ikiraro ca mbere kiri kw ‘i barabara rija mu Rumonge, hari inzu iri ku nkengera […]

Inkuru yose

Amazi y’imvura ni nkenerwa mu ngo zacu

Amazi y’imvura arashobora gukoreshwa mu buzima bwa misi yose kandi arafasha cane. – Vyanditswe na Vyizigiro Jimi Erevisi Kuva aho imvura y’isegenya ihitanye vyinshi, abatari bake baribaza icokokorwa kugira amazi y’imvura ntasubire kwiha inkumbi. Nkezabahizi Jiriberi arongoye ishirahamwe ESCEP-Bat yatanguje umugambi wo gukingira ibidukikije ahereye mu kwegeranya amazi y’imvura. Uwo […]

Inkuru yose

Mu gusambura inyubakwa zidakwije amategeko baracagura

Inyuma yaho bisabiwe n’umushikiranganji w’ibidukikije, amazu amwe amwe adakwije amategeko yarasambuwe. Ariko hari ayatakozweko. Ivyo vyatumye haba abagira amakenga. – Vyanditswe na Hakizimana Diyodone Umushikiranganji ajejwe ibidukikije, Nduwayo Yohani Korode, yaragabishije abubatse amazu batisunze amategeko, atako atanga n’ikiringo co kuyasambura. Kuva ku wa 3 gushika ku wa 10 Nzero 2014, […]

Inkuru yose

Igihuhusi caragisibije mu Gatumba

inzu zarasambutse

Inyuma yaho imvura yononeye ibintu bitari bike mu gisagara ca Bujumbura, ibandanya yiha inkumbi mu mihingo itari mike y’igihugu. Mu Gatumba igihuhusi caraye cononye ibitari bike. – Vyanditswe na Vyizigiro Jimi Erevisi Ku mugoroba w’itariki 10 Ntwarante ni ho abanyagihugu bo mu Gatumba baza babona igihuhusi kije mu mvura nkeya […]

Inkuru yose

Inzuzi zimwe zimwe zica mu gisagara ca Bujumbura zirabangamiye inyubakwa

Amwe mu mazu yubatswe hafi y’inzuzi zica mu gisagara ca Bujumbura arageramiwe. Abanyagihugu baho bafise ubwoba. Abajejwe gutunganya igisagara bavuga yuko hubatswe ata ruhusha. – Vyanditswe na Bayaga Manyusi Ushitse aho uruzi Nyabagere ruca muri komine Gihosha, hagati y’amakaratiye ya Nyabagere na Taba, usanga inkombe zarwo zagiye zirasidagurika, zisidukira mu […]

Inkuru yose

Umuturagaro uvuze muri sabe bararira

Sabe

Sabe ni hafi y’ahakorera ishirahamwe rya BNUB kw’ibarabara rija mu Gatumba. Mu mvura amazi arinjira no mu mazu agatuma n’amabarabara adahita. Abahaba basaba abobagarukirako. – Vyanditswe na Vyizigiro Jimi Erevisi Si agaseseshwarumuri, ugishikayo ushikira kubidengeri, amabarabara ntahita, imiduga ntishobora kurengana amabarabara yaho. Abahinga bo kuhagenda bagendera ku mabuye aba ari […]

Inkuru yose

Ubworozi bw’inzoka mu Burundi

Ishirahamwe ryitwa SODEVE rifadikanije n’ikigo ndangakaranga c’i Bujumbura, bigiye gushira mu ngiro umugambi wo kworora inzoka zikomorana 1500. Bizotuma bashobora no gukora umuti w’abariwe n’inzoka. – Vyanditswe na Vyizigiro Jimi Erevisi Ikibazo ca mbere nabajijwe na Giofranco De Matteo umutariyano akaba aserukira ishirahamwe SODEVE carantangaje: «Ukomowe n’inzoka, ikintu ca mbere […]

Inkuru yose

Abaca igiti bita «umuvyi» baragabishwa n’ubushikiranganji bw’ibidukikije

Mu gihe igiti bita «umuvyi» kibangamiwe n’abagica bagishora mu mahanga, ubushikiranganji bujejwe ibidukikije buragabisha uwuzogica bidaciye mu mategeko. Ico giti gifise akamaro kanini ku gihugu. – Vyanditswe na Bayaga Manyusi Ubushikiranganjio bw’amazi, ibidukikije, gutunganya amatongo n’ibisagara bwaraye bugabishije uwo wese azosubira gufatwa aca igiti citwa umuvyi canke agishoye, mu buryo budahuye […]

Inkuru yose

Ubushikiranganji buraba ibidukikije burashima ivyaranguwe mu mwaka uheze

Jean-Claude Nduwayo

Ubuskikiranganji bw’ibidukikije bwiyemeje gushira mu ngiro imigambi bwateguye muri uno mwaka. Burashima ivyaranguwe ku mwaka urangiye. – Vyanditswe na Bayaga Manyusi Muri uyu mwaka twaraye turangije, umushikiranganji w’amazi, ibidukikije, amatongo no gutunganya ibisagara, yemeza ko ubwo bushikiranganji arongoye bwatunganije ibibanza vyo kubamwo bingana 12437 mu mihingo 24 y’igihugu. Ivyo yabishikirije […]

Inkuru yose