Agatongo ka muntu

Itunganywa ry’amatongo ku mpande zose

Mu gihe amatongo yo mu Burundi ari musi y’ikirere gitanga imvura n’izuba, atera agabanuka. Ayo matongo agaburira imiriyoni 10 z’abantu, mugabo ariko arananirwa. Aho ni mu gihe umurundikazi avyara abana batandatu muri rusangi kandi bagaburirwa n’ayo matongo. Mu gihe isi ndimwa igabuwe, muri rusangi umurimyi akoresha igice c’ihegitara. Inyuma y’imyaka […]

Inkuru yose

Ibibazo vy’amatongo biracahanze abarundi

Gasenyi-Gatunguru

Kunyaga amatongo ya reta, imizibukiro idashimisha abakuwe mu matongo, amatati hagati y’abahunga n’abahunguka, umurwi Cntb be na sentare idasanzwe izoca imanza z’amatongo n’ayandi matungo, ni vyo ahanini vyaranze impari mu 2013. Iwacu yarabajije abo vyega icokorwa uyu mwaka. – Vyanditswe na Bayaga Manyusi Haracibonekeza ingorane mu bijanye n’itunganywa ry’amatongo muri […]

Inkuru yose

Ikoreshwa ry’imyonga be n’amategeko ayigenga ntibitomoye

Amategeko agenga imyonga hamwe n’itunganywa ryayo ntibitomoye neza. Mu gihe abanyagihugu basanzwe bakoresha imyonga kuva kera, itegeko rigenga amatongo rirababuza kuyandikisha. Uwize amategeko aratanga umuco. – Vyanditswe na Bayaga Manyusi Mu gihe amatongo yo kurima atagishobora kugaburira neza abanyagihugu, abarimyi b’imyonga bo barashima kubona bashobora kwimbura, n’aho haba mu gihe […]

Inkuru yose

Cntb irashima ivyo yakoze: Twihaye amanota ijana kw’ijana uyu mwaka

Ukwo ni ko musenyeri Bambonanire Serapiyo arongoye umurwi Cntb yabishikirije ku musi wa mbere ariko aramenyesha ibikorwa vyaranguwe n’uwo murwi uyu mwaka. – Vyanditswe na Vyizigiro Jimi Erevisi Musenyeri Bambonanire yabanje kwibutsa yuko umurwi arongoye ukora wisunze amategeko yo mu Burundi ndetse n’ayandi mpuzamakungu. Ayo masezerano akaba yerekeye ahanini kwubahiriza […]

Inkuru yose

Abanya Rugomero ntibashimye ingingo ya Cntb

Itongo ry’amahegitara 27, ryo mu Rugomero muri komine Rugombo, rirateye impari hagati y’abanyagihugu n’ishirahamwe Cogerco riraba igiterwa c’ipampa. Umurwi Cntb warikomoreye Cogerco. Umunyamategeko ati abo bantu boronswa ahandi. – Vyanditswe na Bayaga Manyusi Gahungu Fororiberi, aba mu Binyange akagira abana batandatu n’abuzukuru, avuga ko yavukiye ahitwa i Gicaca muri komine […]

Inkuru yose

Igisagara ca Bujumbura kigeze mu matongo yo kurimamwo

Amatongo yegereye igisagara ca Bujumbura yahora yimbuka arageramiwe n’abayubakamwo amazu. Biva kw’igwirirana ry’abantu. Ingaruka zibonekera ku bifungurwa bica bizimba. Umuhinga mw’igwirirana ry’abantu n’iterambere ati bikwiye gutegurwa neza – Vyanditswe na Bayaga Manyusi Hari ibibanza vyahora bigenewe uburimyi vyagiye vyubakwamwo amazu kubera ko igisagara ca Bujumbura cagumye caguka. Aha twovuga nka […]

Inkuru yose

Ibibanza bikingiye vyo mu gisaga ca Bujumbura biri ku mushiro

Ibibanza bikingiye vyo mu gisagara birabangamiwe n’abavyubakamwo. Abakunda ibidukikije basaba ko ivyo vyohagarikwa. Umuhinga mu bidukikije avuga ko ibibanza bikingiye bifise akamaro kanini , ko n’abajejwe intwaro n’ibisagara bari bakwiye guhimirizwa – Vyanditswe na Bayaga Manyusi Mu gihe abantu baguma bagwirirana haba mu gihugu hagati canke mu bisagara bituma haba […]

Inkuru yose

Impapuro ndangamatongo zirafasha mu kuyakingira

Inyuma y’aho hagiriyeho ingoro z’amatongo mu makomine, bamwe mu batanga imfashanyo barakuyemwo karenge. Ariko hari abajejwe intwaro bashoboye kubandanya uwo mugambi. Urunani rw’ibimenyeshamakuru vyandika vya Reta n’ivy’abigenga rwarashitse mu makomine ya Nyabitsinda, Bukirasazi na Marangara – Vyanditswe na Bayaga Manyusi Abantu barenga ibihumbi bine baramaze gusaba impapuro ndangamatongo mu ngoro […]

Inkuru yose

Amatongo n’igwirirana ry’abantu: ejo bizoba bimeze bite?

Igisagara ca Bujumbura kiguma caguka ku musi ku musi. Amakaratiye arashika n’ahobaye indimiro kandi abantu baguma bagwira. Mu gisagara bararengera amabarabara bashinga amakiyosike n’amakontineri. Hategekanywa iki mu gutunganya ibisagara n’isi ndimwa? Abajejwe ibisagara bati hari integuro nshasha. Ikigo kigira ivyigwa ku muceri kirahumuriza – VYanditswe na Bayaga Manyusi Hari agahaze […]

Inkuru yose

I Musongati: ubutare bwa nikere burahagaritse umutima bene amatongo

Mu kurondera ubutare bwa nikere i Musongati hararanduwe imirima. Bene imirima baridogera ishirahamwe BMM ko ritari ryabagishije inama kandi ko bahawe umuzibukiro muto. Bafise ubwoba ko bari mu kubakura mu matongo yabo. Abajejwe intwaro barabahumuriza. Abazi amategeko basaba ko yobanza gukurikizwa. Iwacu yaravuganye na bo – Vyanditswe na Bayaga Manyusi […]

Inkuru yose