Amahiganwa y’inkino n’akaranga muri Afirika y’ubuseruko

Ku wa 17 Kigarama ni ho hatanguzwa amahiganwa y’inkino n’akaranga vya Afirika y’ubuseruko mu gisagara ca Bujumbura. Ivyo birafasha gukomeza ubucuti muri uwo muryango. – Bayaga Manyusi

EALASCA

Abamasayi bariko baratamba ©Iwacu

Igenekerezo rya 17 Kigarama uno mwaka, haratangujwe icese amahiganwa agira gatanu y’inkino n’akaranga vyo mu bihugu bigize umuryango wa Afirika y’ubuseruko. Ayo mahiganwa yateguwe n’igisagara ca Bujumbura akaba yitabwe n’ibihugu bine bigize uwo muryango, ari vyo Uburundi, Urwanda, ubuganda na Kenya. Igihugu ca Tanzaniya nticaserukiwe muri ayo mahiganwa. Ibirori vyo kwugurura ayo mahiganwa vyabereye ku kibuga citiriwe umuganwa Rwagasore Rudoviko, bikaba vyuguruwe icese n’umushikiranganji w’intwaro yo hagati mu gihugu Nduwimana Duwarudo. Ibisagara bimwe bimwe vyo muri ivyo bihugu vyari vyaserukiwe muri ayo mahiganwa. Umushikiranganji w’urwaruka, inkino n’imico kama, Rukenkanya Dorofo, kumwe na ba buramatari bamwe bamwe bo mu ntara z’Uburundi bari baje gushigikira umukuru w’igisagara ca Bujumbura.

Harerekanywe akaranga

Ibirori vyatanguwe n’urugendo rw’abavuye mu bihugu bitandukanye vyitavye ayo mahiganwa. Urwo rugendo rwatanguriye ku buyobozi bw’igisagara ca Bujumbura rubashikana mu kibuga citiriwe umuganwa Rwagasore Rudoviko, ari na ho hari hategekanijwe ko bibera. Inyuma y’urwo rugendo hakurikiye indirimbo zihayagiza Uburundi n’umuryango w’ibihugu vya Afirika y’ubuseruko. Ingoma zarasamiranye mu kwakira abashitsi, bavuga amajambo ahayagiza umuryango w’ibihugu vya Afirika be n’igihugu c’Uburundi. Abaje bava mu gihugu ca Kenya, bagizwe n’abamasayi, baratamvye bisunga akaranga kabo, inyuma yabo hakurikira umurwi w’abatamvyi baturuka mu gihugu c’Urwanda. Abo na bo barerekanye intambo n’agahogo vy’abanyarwanda.

Ayo mahiganwa ni ntangere

Sayidi Juma arongoye igisagara ca Bujumbura, mw’ijambo ryiwe yarahaye ikaze abashitsi yongera abasaba kwidondora ngo abari aho babamenye. Yahereye ku waje arongoye abavuye mu gihugu ca Kenya, na we yerekana abo bagendanye yongera atanga n’indamutso yarungikanywe n’umukuru w’igihugu cabo. Yakurikije uwaserukiye abo mu Buganda hanyuma muRwanda. Bose barashimye ayo mahiganwa.
Sayidi yamenyesheje ko amahiganwa nk’ayo ari akaryo keza ko guhuza indongozi z’ibisagara vyo mu bihugu bigize umuryango wa Afirika y’ubuseruko. Ati n’urwaruka rw’ivyo bihugu ruboneraho guhiganwa rudahezanyayo. Ati uyu musi ni uwugurura amahiganwa azoba agizwe n’inkino zizomara imisi ine, hamwe n’ihayanishwa ry’ibisanzwe bihingurirwa muri ivyo bihugu rizoshika ku wa 29 Kigarama. Yaboneyeho n’akaryo ko gutumira abantu ngo bitabire iryo hayanishwa rigiye kubera ku kibuga bise Tempête. Ako ngo kazoba ari n’akaryo ko kwihweza ubwiza bw’igisagara ca Bujumbura.

Ayo mahiganwa yatanguye ryari?

Yohani Konyera, yavuye mu gihugu ca Kenya, yavuze ko ayo mahiganwa yatanguriye mu gihugu ca Kenya, mu gisagara ca Nakuru mu mwaka w’2009. Igihugu cayatunganije ubugira kabiri ni Ubuganda mu 2010, hakurikira Urwanda mu 2011. Kenya ni yo yatunganije amahiganwa agira kane mu 2012, ubu na ho Uburundi butunganije ayagira gatanu. Bikavugwa rero ko ayakurikira azobera mu gihugu c’Ubuganda. Konyera avuga kandi ko ayo mahiganwa azotera intege abo mu bihugu bigize uwo muryango mu bijanye no kwunga ubumwe. Agasaba abarongoye ivyo bihugu ko boyemera nka rumwe mu nzego zifise uruhara runini mu gukomeza ubumwe bw’uwo muryango.
Umushikiranganji Nduwimana ati ni iteka ku Burundi n’akarere kandi ni akanyamuneza ku gisagara ca Bujumbura. Ngo icivugo «Ubumwe n’umutekano mu karere» caramaze kuja mu ngiro mu Burundi. Ati kubungabunga umuco w’igihugu birahambaye kuko ari isoko ry’iterambere n’umutekano.

Amasezerano y'abayagira kur'urubuga ngurukanabumenyi rwa IWACU

Ivyiyumviro n'ibivugirwa hano ntibitegerezwa kurenga amategeko y'umubano mwiza. Mu bibujijwe kwandikira hano, harimwo amajambo y'amacakubiri afatiye ku bwoko, ibitsina, ukwemera kujanye n'idini, gutyozanya canke gutukana, amajambo ahamagarira gucanamwo, canke aza atanga amakuru ajanye n'ubuzima bwihereranye bwa muntu. Ikibujijwe kandi ni ugukoresha amasanamu canke ivyandikwa vy'abandi udatomoye isoko yavyo.
Iwacu ntizotiriganya mu gufuta icanditswe cose coza kirenga kuri ano masezerano, canke ivyanditswe bisubiwemwo, bitanzwe bitajanye n'inkuru vyandikiweko, bihayagiza ibidandazwa canke bidashingiye ku kwubahana hagati y'abahurira hano. Icanyuma : intererano izogirwa mu ndome nkuru izofutwa vuba.

Kwongerako iciyumviro

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *